Депутатите приеха окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

16.5.2019 г. 13:59

БНБ, Комисията за финансов надзор и Комисията за хазарта ще проверяват сделките и всяка една транзакция и ще могат да налагат санкции при нарушения. Промените в закона срещу изпиране на пари бяха приети окончателно от Народното събрание.

Президенти, премиери, министри и депутати ще бъдат подлагани на по-сериозни проверки относно произхода на парите им при различни видове сделки и финансови операции.

Всяка една фирма следва да идентифицира своя собственик. Българските адвокати вече получават своята защита, гарантирана за тяхното право и възможност да пазят правата и интересите на своите клиенти.

Депутатите от ГЕРБ Пламен Нунев и Маноил Манев поясниха защо законът не прави адвокатите доносници.

Маноил Манев: "Никой никога не го е искал, това никога не го е целил и сега текстът е направен така, по тяхно предложение, като тяхна идея и със съгласието на ДАНС и на цялата работна група, адвокатите няма да бъдат задължени лица по смисъла на член четири, само в много определени случаи, ако някой отиде и поиска да му дадат консултация как се перат пари".

Промени настъпват и при застрахователните дружества:

Пламен Нунев: "Застрахователите, които са на терен, да уведомяват съответно контролните органи директно. Сега тяхното предложение беше, те уведомяват длъжностните лица, контролните над тях в съответната застрахователна компания, а те вече имат възможността да преценят взависимост от доклада дали да информират контролния орган".

Законът разширява кръга от хора, които попадат в дефиницията за видна политическа личност и които подлежат на по-обстойно проучване от спецслужбите.

Държавна агенция "Национална сигурност", БНБ, Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта ще публикуват на официалните си интернет страници информация за влезлите в сила наказателни постановления, с които са наложени наказанията за нарушения, решиха още депутатите.

Изрично е уредена и възможността за предоставяне на информация по електронен път с квалифициран електронен подпис или с издаден от ДАНС сертификат за достъп.

С измененията в закона за мерките срещу изпирането на пари дружествата, които трябва да изпратят за одобрение в ДАНС своите планове за обучение на служителите по разпознаване на съмнителни операции или сделки във връзка с прилагането на закона, ще имат 6-месечен срок от публикуването в сайта на ДАНС на националната оценка на риска, да идентифицират рисковете и да ги включат в своите правилници, без да са задължени да ги внасят в дирекцията „Финансово разузнаване“.

Декларация за действителни собственици на фирми по закона за мерките срещу изпирането на пари ще подават само онези, които не са вписани в регистър Булстат или в Търговския регистър, както и всички акционерни дружества. С промените отпада и задължението адвокатурата да докладва на ДАНС за всеки свой нов клиент. /БНР

Коментари