Листовките към лекарствата ще стават по-разбираеми

23.10.2013 г. 11:07
Депутатите гласуваха на първо четене днес два законопроекта за промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - единият с вносител МС, другият – на депутатите Емил Райнов, Нигяр Джафер и др., предаде репортер на БГНЕС.

В законопроекта на МС се предлага притежателите на разрешения за употреба да се задължават да информират Изпълнителната агенция по лекарствата и Европейската агенция за лекарствата за причините за изтеглянето от пазара или за преустановяване пускането на пазара на лекарствен продукт, за искането за отмяна на разрешение за употреба или за неподновяването на разрешение за употреба. Създават се разпоредби, които целят допълнително да се изяснят и засилят обикновената процедура и спешната процедура. Тези процедури се развиват на ниво Европейска агенция по лекарствата, за да се гарантират координацията, бързата оценка в случай на спешност и възможността, когато е необходимо с цел защита на общественото здраве, да се предприемат незабавни действия, преди да бъде взето решение на равнището на съюза. Създават се текстове, посредством които се уточнява, че обикновената процедура следва да бъде започната във връзка с въпроси, свързани с качеството, безопасността или ефикасността на лекарствените продукти, когато са засегнати интересите на съюза. Съответно спешната процедура на съюза следва да бъде започната, когато е необходима бърза оценка на опасенията, породени от оценката на данни, свързани с дейности по фармакологична бдителност. Със законопроекта се прецизират разпоредби, касаещи начина на оформление на листовката на лекарствените продукти, с оглед постигане на яснота и разбираемост от страна на пациентите. Въвеждат се нови задължения за търговците на едро, които извършват търговия с лекарствени продукти в трети за Европейския съюз държави. Тези търговци се задължават да търгуват, като получават и доставят лекарствени продукти, само с лица, имащи разрешение или право да извършват търговия с лекарства, в съответствие с приложимото национално законодателство на третата страна. Прецизира се текстът на действащия чл. 212а от ЗЛПХМ предвид факта, че лице, регистрирало се като посредник в областта на лекарствените продукти съгласно изискванията на директивата може да осъществява тази дейност на територията на целия Европейски съюз.

С предложеното изменение на чл. 264 от ЗЛПХМ се въвежда задължение за притежателите на разрешение за употреба да уведомяват и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в случаите, когато преустановят продажбите на продукт, включен в Позитивния лекарствен списък, който е без алтернатива.

В законопроекта на Джафер и Райнов се предвижда създаване на Експертен съвет по търговия на дребно с лекарствени продукти към Изпълнителната агенция по лекарствата. В него ще бъдат включени представители на Българския фармацевтичен съюз, на фармацевтичните факултети на висшите медицински училища, като и представител на Комисията по професионална етика към Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз. Наред с функциите, които имат представителите на фармацевтичните факултети към висшите медицински училища по издаване на дипломи за завършено висше образование ще се осигури и контрол по отношение правото на лицата да упражняват професия по смисъла на Закона за съсловната организация на магистър - фармацевтите.

Експертният съвет ще работи съобразно правилник, приет от неговите членове и административно ще се осигурява от Изпълнителна агенция по лекарствата. Дейността на експертния съвет ще подпомогне и подобри дейността по издаване на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. Предвижда се Съветът да разработва национални критерии за осигуряване на равномерен достъп до лекарствени продукти, които да се предлагат на министъра на здравеопазването за утвърждаване. Това се налага, тъй като до настоящия момент не е извършвана оценка на разпределението на достъпа на населението до различни видове фармацевтични услуги.

В заключителната разпоредба се предвижда промяна в Закона за здравното осигуряване, имаща за цел постигане на по-ясна редакция на реда за сключване и условията на индивидуалните договори за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина между директора на РЗОК и притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, както и се създава правно основание за обнародването им в "Държавен вестник".

По време на дебатите имаше и куриозни реплики: Една година лекарското съсловие се пита "кой назначи Десислава Атанасова", отправи въпрос съм депутата от ГЕРБ зам.-председателят на Комисията по здравеопазване в НС д-р Емил Райнов. Той каза това в отговор на изказване на Атанасова. Според нея имаше комисия, която установи определени факти, имаше и отговорност, смениха се министри, зам.-министри, председатели на комисии, но имаше кой да носи отговорност. Ако определена личност не се справя, се сменя. Сега 130 дни българският народ пита: "Кой назначи Пеевски?" и няма кой да му отговори, отправи серия въпроси преди това Атанасова.

Този закон влезе в сила 2009 година, тогава цените на лекарства спаднаха и от края на 2009 - началото на 2010 година започна този износ на лекарства. 4 години нямаше никакъв документ за лекарствената политика, поясни от трибуната на НС д-р Емил Райнов. През 2010 година, използвайки пациентски организации и друг натиск, извадиха лекарствата от министерството и ги пратиха в касата. Но пращайки ги там, забравиха регулацията, каза той. В резултат цените в България скочиха 8 пъти. Не стига, че направиха тази глупост, простотия или престъпление, а и вече едно лекарство в 28 места се продава на 28 различни цени, възмути се Райнов.

Цяла година министър Константинов не знаеше какво се случва, управителката на касата не знаеше какво се случва, създаде се парламентарна комисия, която излезе с доклад с потресаващи изводи. Всеки министър идваше и си тръгваше, мислейки, че здравеопазването започва и свършва с него. Колеги, вие нищо не направихте, обърна се Райнов по време на дебата към опозицията.