Ловът е забранен по време на раждане и люпене, решиха депутатите

27.1.2023 г. 17:39

По предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или на директора на Българската агенция по безопасност на храните, министърът на земеделието може да ограничи временно, за срок до два месеца, добива на дървесина в определени горски територии, с цел осигуряване спокойствието на дивеча в периоди на размножаване и раждане (излюпване) на потомство, както и за извършване на ловностопански дейности.

Това приеха депутатите, гласувайки окончателно Закона за горите.

Преди това те регламентираха кога и как ще се добиват дърва за огрев. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон регионалните дирекции по горите изготвят, одобряват и публикуват на интернет страниците си плановете за наличните и допустимите за добив количества дърва за огрев от горски територии държавна и общинска собственост до края на отоплителния сезон 2022/2023 г.

За изготвяне на плановете в едноседмичен срок от влизането в сила на този закон общините, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства или учебно-опитните горски стопанства предоставят на регионалните дирекции по горите информация за определяне на съответните количества и срокове за добив на дърва за огрев, гласуваха законотворците. /News.bg