Гласуват заплатите на кмета и председателя на Общинския съвет на Каварна

6.12.2019 г. 12:26

Третото заседание на Общинския съвет в Каварна ще се проведе на 9 декември 2019 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на Община Каварна.

Проектът за дневния ред на местния парламент включва 21 точки: 

1. Докладна записка вх. № 519 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

2. Докладна записка вх. № 520 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Вранино;

3. Докладна записка вх. № 531 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна;

4. Докладна записка вх. № 530 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, СО Божурец, община Каварна.;

5. Докладна записка вх. № 529 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце, община Каварна.;

6. Докладна записка вх. № 528 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, община Каварна.;

7. Докладна записка вх. № 527 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна;

8. Докладна записка вх. № 526 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, община Каварна.;

9. Докладна записка вх. № 525 относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна.;

10. Докладна записка вх. № 524 относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна.;

11. Докладна записка вх. № 523 относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна.;

12. Докладна записка вх. № 522 относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна.;

13. Докладна записка вх. № 499 относно предоставяне за ползване и сключване на договори за общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища на територията на община Каварна за стопанската 2019 г. – 2020г.;

14. Докладна записка вх. № 555 относно кандидатстване на Община Каварна с проектно предложение по отворена процедура № BG16М1ОР002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на право на ЕС по дело С – 145/14” по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда” 2014-2020 г.;

15. Докладна записка вх. № 547 относно определяне представител на общинския съвет в Общото събрание  на Националното сдружение на общините в Република България;

16. Докладна записка вх. № 548 относно определяне на представител на общинския съвет в Областния съвет за развитие на област Добрич;

17. Докладна записка вх. № 553 относно определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно заседание на Асоциацията по В и К в област Добрич.;

18. Докладна записка вх. № 549 относно избор на временна комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели.;

19. Докладна записка вх. № 546 относно определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в общината.;

20. Докладна записка вх. № 550 относно определяне на възнаграждението на председателя на Общинския съвет.

21. Докладна записка вх. № 564 относно подновяване на договора за възлагане управлението на „Медицински център I” ЕООД.

Коментари