„Културен клъстер България“ търси партньори и предлага идеи нова среща във Варна на 25 февруари

20.2.2019 г. 09:43

Сдружение „Културен Клъстер България“ кани приятели и съмишленици отново на среща във Варна в конферентна зала "Перла", Аква хотел,  на 25 февруари 2019 г. от 11.00 ч.

След първата среща на представители на Клъстера във Варна с представители на културната общност в града, бяха набелязани някои общи цели и намерения. Идеята на новата среща е да се търсят проекции за сътрудничество през 2019 г. Екип на Клъстера ще разкаже за поредните си срещи в страната и със сродни организации в чужбина и изказаните намерения на тях. Подготвяме база данни за нашите партньори, които планираме да качим на нашия интернет сайт. Изразяваме готовност за приемане на нови членове, като ще ви запознаем с условията за това.

Представители на консорциума ще ви запознаят и със заложените дейности в проекта „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на Културен Клъстер България”, и с направеното досега. Идеята е да се разшири и конкретизира сътрудничеството между Сдружението и регионалните културни институции, както и да се изградят ефективни партньорства с юридически и физически лица, представители на културния бранш в региона.

Срещата ще бъде на 25.02. 2019 г. в конферентна зала "Перла", Аква хотел, от 11.00 часа и ще премине при следния дневен ред:

1. Запознаване с направеното досега по проекта  „Културен Клъстер България“ и възможностите за включването ви в дейността на Клъстера.

2.  Запознаване с условията за работа по проектите на Министерството на икономиката в областта на иновациите и конкурентноспобността.

3. Обсъждане на  идеи и възможности в областта на регионалната култура, материалното и нематериалното културно наследство.

Входът и участието са свободни.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „КУЛТУРЕН КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ”

 


www.eufunds.bg

Проект „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на СДРУЖЕНИЕ „Културен Клъстер България“, ДБФП № BG16RFOP002-2.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СДРУЖЕНИЕ „Културен Клъстер България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Коментари