БФС спечели дело за конгреса през 2021 г.

17.1.2023 г. 22:04

Апелативен съд-София отмени решенията на Софийски градски съд, взети на първа инстанция от 16-и юни 2022-а година, взети възоснова на жалби на аматьорския клуб Балкан (Варвара). Жалбите бяха по шест точки, като Апелативният съд обезсилва решението на по-долната инстанция. Така напрактика Апелативният съд потвърждава редовността на Конгреса на БФС от 12-и  октомври 2021-а година и взетите на него решения.

В решението се казва, че "Апелативният съд прекратява производството по предявените от Сдружение "Футболен клуб Балкан" (Варвара) срещу Сдружение "Български футболен съюз" обективно кумулативно по исковете на Сдружение "Футболен клуб Балкан" за решенията, взети на 12.10.21 г. на Конгреса на БФС. Жалбите са Балкан (Варвара) са по казусите: одобряване на доклад за изключване и прекратяване на членство на клубове (т.1), за прекратяване на мандата и освобождаване на Президента на БФС (т.2), за прекратяване на мандата и освобождаване на Изпълнителния комитет на БФС (т.3), за избор на Б. М. за Президент на БФС (т.4), за избор на членове на Изпълнителния комитет на БФС (т.5) и за прием на нови членове на БФС (т.6) и са отхвърлени като недопустими.

Не се спори, а се установява и от разпоредбата на чл.38, ал.1 от действащия Устав на ответното сдружение, че за участие в Конгрес всеки футболен клуб, който е редовен член, определя делегат, съобразно устройствения си акт и закона, по който е регистриран, като ал.2 от същият член въвежда изискването делегатите да са членове на или да участват в управителните органи на клуба, който представляват, като един делегат може да представлява само клубът, който го е определил, като упълномощаване не се допуска (чл.38, ал.3). Съгласно чл.38, ал.4 от Устава на БФС определянето на делегати се извършва най-малко 20 дни преди конгреса и имената на делегатите се представят в деловодството на БФС най-малко 15 дни преди откриването на конгреса, като "спазването на изискванията по предходната алинея се удостоверява по начин, определен от ИК".

Не се спори, а се установява и от доказателствата по делото, че единственият недопуснат до участие делегат е този, определен като такъв ищеца, като определеният за делегат Г. Г., най-късно към дата 16.09.2021 г. не е нито член на ФК Балкан, нито член на управителните му органи, поради което и не отговаря на изискванията на Устава на БФС за делегат, пише в днешното съдебно решение. При извършената от първоинстанционния съд проверка, същият е констатирал, че по отношение на 83 клуба, конкретно изброени в решението не са представени доказателства лицата, упълномощени да ги представляват на Конкреса да са били в членствено правоотношение с клуба, който са представлявали, още по-малко извлечение от книгата за членски внос, каквото изискване е определил ИК на БФС. Първоинстанционния съд е извършил и служебна справка, при която е констатирал, че участие в конгреса са имали и такива, конкретно посочени лица, като членове на управителни органи, но за същите, след справката се е установило, че не притежават това качество, поради което е направен извод за неправилно допуснати до участие в конгреса общо 90 делегати.

Така Апелативният съд напрактика потвърждава всички решения, които е взел конгреса като законосъобразни.

Апелативният съд-София осъжда Сдружение "Футболен клуб Балкан" да заплати на Сдружение "Български футболен съюз" сумата от 240 (двеста и четиридесет) лв., представляваща държавна такса, както и сумата от 2 400 (две хиляди и четиристотин) лв., представляваща възнаграждение за един адвокат, разноски пред настоящата инстанция, както и сумата от 3 000 (три хиляди) лв., представляващи разноски пред първоинстанционния съд.

Решението подлежи на касационно обжалване в тридесет дневен срок от съобщението за изготвянето му, при условията на чл.280 от ГПК, пред Върховен касационен съд.