Свидетел по „Суджукгейт" пред bTV: Фирмите ми бяха съсипани от актове

Новият зам.-председател на КФН: Лимити на обезщетенията при смърт са нужни, но временно

Обучение в ТУ–Варна по суперформулата "един студент-две специалности едновременно"

Проф. Пантев: Нагло е условието да се извади Македония от българските региони в учебниците по стара

Криминалният репортер Манди Уинър за убийството на Джордже Михалевич

Варненец: България е длъжник на гражданите си в чужбина, не става с писма

"Приключенията на Лукчо" по Джани Родари на варненска сцена

Повече българчета се раждат зад граница, отколкото у нас

Ученичка от Варна спечели награда от Харвардския университет

Сръбският президент пред bTV за Косово: Трябва да седнем и да намерим компромис

ТУ – Варна и градът може да имат своя модерен конферентен център в кампуса на университета

Дизайнерската школа на ТУ – Варна и създаването на логото за една европейска титла

Зоран Заев пред bTV: Признаваме българския дял от Македония

Баронеса Мишел Мон - за бельото, иновациите и политиката

Физическите упражнения и храненето са основни фактори за забавяне на застаряването

„Инженерна екология” – нова и перспективна специалност в ТУ - Варна

7.3.2018 г. 10:06

В момента изключително в Технически университет – Варна се провежда обучение и в двете образователно-квалификационни степени – бакалавър и магистър, на изключително търсените кадри със специалност „Инженерна екология”. Другият университет за подготовка на такива специалисти е ТУ – София, но само за магистри. В останалите български университети с екологично обучение то не е с инженерен профил. Създадена преди две години, специалността е приемник на специалност „Техника и технологии за опазване на морето и околната среда” и вече търпи ново много добро развитие. Николай Жеков разговаря с изпълняващия длъжността ръководител на профилиращата катедра „Екология и опазване на околната среда”, доц. д-р Даниела Тонева.

Доцент Тонева, какво добави новата специалност „Инженерна екология” към подготовката на студентите по опазване на природната среда?

Приносът в това отношение е, че  подготвяме еколози с инженерен профил. Това са  специалисти с фундаментална инженерна и  екологична подготовка, които получават знания, умения и компетенции по опазване на дивата природа и консервационните дейности, но и относно техническите и технологичните аспекти на опазването на околната среда, управлението на качеството на атмосферния въздух, водите, почвите, биологичното разнообразие. В обучението се акцентира върху решаването на екологичните проблеми на съвремието чрез методите, средствата и технологиите за опазване на околната среда. Затова студентите ни с право се дипломират като инженери-еколози, което отваря широко врати за работни места в редица сфери: в пристанищните структури и експлоатацията на флота, в промишлени предприятия, в сектора на възобновяемите енергийни източници, енергетиката,  поддържането и управлението на пречиствателни инсталации и съоръжения,  транспорта и логистиката, в застрахователния бранш, в държавни структури, както и  на управленски позиции в международни компании.

Местното самоуправление в страната – общините, също изпитват сериозен недостиг на квалифицирани еколози с инженерно образование. Вече можем да се похвалим с наши студенти, успешно работещи в Басейнова дирекция - Варна, РИОСВ - Варна, Лабораторно-изпитвателния комплекс на „ВиК“, в ИА „Морска администрация“, в Регионалната здравна инспекция, в Института по океанология при БАН, а също и като еколози в общински администрации и неправителствени организации.

Освен бакалаври и магистри, ние обучаваме и докторанти по докторска програма „Системи и устройства за опазване на околната среда”. Вече имаме и реализирали се по тази програма наши възпитаници. Някои от тях вече са преподаватели в университета или работят в предприятия като „Солвей соди”, също и в Община Варна и др.

Какви по-специфични компетентности добиват студентите Ви, свързани с инженерството и екологията?

Подготвени са за широк кръг от  дейности,  но ключовото е, че придобиват компетентност за прилагане на инженерни методи, нови технологии и иновации при опазването на околната среда. Много познания и практически умения усвояват и по време на учебните практики, заложени в учебния план от първи до трети курс. Имаме съдействието и на неправителствени организации, работещи за защитата на околната среда.

Спецификата на професионалното направление предполага вероятно и участия на студентите по научни проекти?

Да, студентите участват по български и европейски проекти. Това им дава възможност да посещават приоритетни природни местообитания, да извършват теренни наблюдения и анализи. Така успяват да усвоят знания и опит от утвърдени специалисти  практици,  учат се да работят в екип.

По международен проект наши студенти, единствени от страната,  участваха в проучване в гр. Авейро, наричан Португалската Венеция. Тематиката е свързана с адаптацията към изменението на климата. Там работиха със свои колеги от Португалия, Холандия, Испания. Работиха и по европейски проект за опазване на биоразнообразието в Странджа планина. Участваха също в проект, свързан с мониторинга на морските отпадъци. Като говорим за международните ни контакти, при нас специализираха един семестър по програма „Еразъм +” студенти от Румъния от сродна на нашата специалност. Водим разговори в тази връзка и с университет от Словения.   Програма „Еразъм+” е отворена и за стажове в чужбина на нашите възпитаници.

По вътрешните за страната проекти най-често нашите студенти от ТУ - Варна влизат в морето, за да взимат проби от морските води и да ги анализират. Така се обучават за работа с необходимата  за експресни изследвания преносима техника.

Преди 7 години катедрата работи по проект „Подобряване на екологичния статус на крайбрежните черноморски води и опазване на биологичното разнообразие чрез създаване на изкуствени  местообитания.”  Изпълни ли заданията си този проект?

Спечелихме проекта с конкурс на МОН, беше финансиран с 250 000 лева от фонд „Научни изследвания”. Проектирахме и разположихме върху площ от 20 000 кв. м на морското дъно недалеч от гр. Черноморец изкуствено подводно местообитание – щормоустойчива метална конструкция с цел да стане изкуствено поселище на големи колонии черни миди. В този район се  вливат значителни потоци отпадъчни води, а черната мида е техен незаменим филтратор. Целта, освен  пречистването на водите, беше и за възстановяване на морските екосистеми и особено на дънните съобщества. Изпълнихме проектните задания, да, но разбира се, само в локален план на самото място при поставените конструкции. Там решително се подобри и популацията на черната мида, и въобще видовото разнообразие. С възстановяването на популациите на черната мида, се увеличи видовото разнообразие на морски червеи, ракообразни, дънните видове риби като писия, морски език, попчета и т.н. Но говорим за научноизследователски проект, по който не би могло да има финансов ресурс за   монтиране на такива инженерни конструкции по цялото ни крайбрежие. Добър страничен ефект се получи и от поставените укрепващи конструкциите бетонни котви, които препятстваха гибелните за дънните съобщества набези на траулерните  риболовни кораби.

Катедрата има втора важна специалност – „Защита на населението при бедствия и аварии”.

Тя не само е важна и хуманна, а и много предпочитана, поради което желаещите да я изучават са повече от местата ни за прием.  За първа година наред с досегашната й задочна форма на обучение, която запазваме, обявихме и редовна форма. Но засега само по бакалавърска програма. Студентите от специалността получават подготовка като риск инженери за системата на държавната и местната администрации,  в структурите за сигурността и защитата на населението и инфраструктурата. Също и за  спасителни действия. Придобиват се умения за организиране и ръководство на издирвателни и спасителни операции при бедствия, аварии и природни катастрофи. Студентите  са подготвени за действия  при пожари, земетресения, наводнения и други рискови ситуации, както и за  оказване на  медицинска и психологическа помощ на пострадали.  За целта се ползва единствения в страната тренажор – симулатор „RiskSim“ със специален софтуер за виртуално възпроизвеждане  на критични събития. Тази година се дипломира първият випуск на тази специалност.

 

Коментари