Петролът леко поевтиня

Спешна среща на министър Николова с германските туроператори у нас

АПИ дава на "Капш Трафик Солюшънс" дейност за още 141 млн. лв.

Заведения искат сервитьорите да не носят маски на открито

ВАС прекрати делото за продажбата на ЧЕЗ на „Инерком България“

Милен Керемедчиев: Постъпления на евросредства няма да има до следващата година

Митинг пред парламента събра туристическия бранш

КЗП установи пет нарушения при над 200 проверки по морето

19 млн. лв. отиват при производителите на плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя

Въпреки помощта от държавата, туроператорите излизат на протест

82,5 милиона лева получават животновъдите сред среща с Борисов

10 милиона лева от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ отиват в туристическия сектор

Туристическият бизнес готви нов протест

Храните поскъпват

United Group е новият собственик на БТК

Правителството одобри отчета за бюджета на НЗОК за 2019 г.

1.7.2020 г. 15:20

Правителството одобри Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. Той е одобрен и от Надзорния съвет на НЗОК.

Със Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. са одобрени приходи и трансфери за общо 4 299 603 млрд. лв.

През годината средствата са увеличени общо с 84 873,4 млн. лв., включително:

- увеличение със 72 873,4 млн. лв. на основание §1 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2019 г. и

- увеличение с 12 000 млн. лв. на основание § 2 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2019 г.

В резултат на промените годишният план е в размер на 4 384 476,6 млрд. лв.

Общият размер на получените от НЗОК приходи и трансфери към 31 декември 2019 г. е 4 396 527,5 млрд. лв. Спрямо същия период на 2018 г. се отчита ръст от 448 457,8 млн. лв., или с 11,2 %. Това се дължи основно на увеличения размер на здравноосигурителните приходи през 2019 г.

За разходи и трансфери са одобрени средства в размер на 4 350 003 млрд. лв., които са увеличени през годината с 84 873,4 млн. лв.

Разходите по ЗБНЗОК за 2019 г. са в размер на 4 344 945 млрд. лв. През годината Надзорния съвет на НЗОК разпредели 72 873,4 млн. лв. от преизпълнението на приходите за здравноосигурителни плащания.

Към края на 2019 г. са разходвани 4 428 142,4 млрд. лв. В сравнение с 2018 г. се отчита увеличение на разходите с 495 621,3 млн. лв.

Разпределението на отчетените здравноосигурителни плащания в размер на 4 315 700, 3 млрд. лв. по видове е следното:

- за първична извънболнична медицинска помощ - 226 436,6 млн. лв., или 5,3 % от всички здравноосигурителни плащания;

- за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно наблюдение) - 250 222,9 млн. лв., или 5,8 % от всички здравноосигурителни плащания;

- за дентална помощ - 164 573,1 млн. лв., или 3,8% от всички здравноосигурителни плащания;

- за медико-диагностична дейност - 89 724,1 млн. лв., или 2.1% от всички здравноосигурителни плащания;

- за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и за лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, общо 1 144 124,8 млрд. лв., или 26,5 % от всички здравноосигурителни плащания;

- за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - 105 657,0 млн. лв., или 2,4% от всички здравноосигурителни плащания;

- за болнична медицински помощ - изплатени са 2 075 560,6 млрд. лв., или 48,1% от всички здравноосигурителни плащания. Спрямо 2018 г. се отчита увеличение на плащанията за болнична помощ със 193 670,1 млн. лв., или с 10,3%.

- други здравноосигурителни плащания - за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност - изплатени са 259 401,2 млн. лв., или 6% от всички здравноосигурителни плащания. Основната част от отчетените средства са разходвани за плащания по искове от други държави за получени на тяхна територия обезщетения в натура от ЗОЛ, осигурени в НЗОК.

Бюджетът на НЗОК за 2019 г. е приет с отрицателно бюджетно салдо в размер на 50 400 млн. лв.

В резултат на отчетените към 31 декември 2019 г. разходи и трансфери за общо 4 433 563,5 млрд. лв., спрямо отчетените приходи и трансфери - всичко в общ размер на 4 396 527,5 млрд. лв., се формира отрицателно бюджетно салдо за годината в размер на 37 036 млн. лв.

Коментари