Нели Беширова и Манчев с опит да спасят дружествата си от финансови затруднения чрез АЕЦ “ Белене „.

Нова жалба на Мария Чернева до Софийска адвокатска колегия

Кошмар във варненски автобус: Пътници се "варят в собствен сос"

Общественият съвет на Фонд за лечение на деца с декларация за Мария Чернева

"Демократична България" пита кмета защо се отлага вече с месец и половина старта на Синята зона

Дружества на Нели Беширова /Манчев, собственичка на „Риск Инженеринг “ АД, дължат 60 милиона от такс

Варненец: Интегрираният градски транспорт ни "зарадва" с нова билетна система

Кметът на Балчик заплашвал общинските съветници, че ще ги смачка един по един

Кристиян Коев във фейсбук към премиера Борисов: Махай се завинаги от погледа и хоризонта на хората!

Майки на деца с увреждания от Варна: Няма да допуснем системата да ни убива!

Затварят част от АМ „Тракия” към морето заради пожар (СНИМКИ и ВИДЕО)

"Демократична България" пита Портних за плачевното състояние на инфраструктурата във Варна

Варненец със специален поздрав към кмета на Варна

Читателски сигнал: Неизвестен стреля напосоки в девненския квартал "Повеляново"

Инцидент с кон доведе до масов бой в София

Отворено писмо от журналистката Мария Чернева до Висшия адвокатски съвет

6.7.2018 г. 12:33

О Т В О Р Е Н О П И С М О 
до адвокат Ралица Негенцова
Предс на Висшия адвокатски съвет
до адвокат Ивайло Данов
Предс на Софийска адвокатска колегия

 

 

Уважаема г-жо Негенцова, 
Уважаеми г-н Данов, 

Повод да се обърна към Вас е писмо на адв. Пламен Енчев Таушанов (личен номер 1600322210 САК), представящ се, като председател на Българска асоциация за закрила на пациентите до ръководството на Българската национална телевизия, където работя.
В това писмо (прилагам копие в приложение) са изтъкнати множество неверни факти и твърдения, които не отговарят на истината и това може лесно да бъде проверено с публична информация широко достъпна в интернет.
Възмущение у мен буди липсата на каквито и да било професионални стандарти, морал и етика, както и грубо погазване на права. Като например незачитане на лични данни, включително име, чувствителна здравна информация по отношение на медицинската диагноза на дете, намеса на трети лица, неверни юридически твърдения и абсурдни клеветнически обвинения. Изброеното до тук ме кара да изпитвам сериозно съмнение в професионалната квалификация на адв. Таушанов. Намирам за неуместно лице, което следва да притежава поне елементарни правни познания, да прави подобни заключения и закононарушения. Затова настоявам да получа за вашето уверение - дали Пламен Таушанов има реална диплома за завършено висше юридическо образование и документ за правоспособност. 
Писмото, което адв. Пламен Таушанов адресира до работодателите ми в БНТ, стана повод за публична разправа с мен, накърни доброто ми име, подкопа доверието на моите колеги и авторитета ми като здравен журналист, стана повод за моето отстраняването от изпълнение на основните ми отговорности, стана повод и за искането на генералния директор на медията да поиска отстраняването ми като представител на БНТ в обществения съвет на Център "Фонд за лечение на деца в чужбина" и ми вменява отговорност за дела, каквато не мога да нося. 
Случаят придоби голям обществен отзвук и като журналист сметнах, че най-добрата ми защита е също да дам гласност на твърденията изложени от адв. Таушанов в социалните мрежи. Това предизвика множество съобщения и сигнали към мени, че не само аз съм потърпевша от поведението на адв. Таушанов. Изглежда той си е позволявал да адресира други подобни писма, с неверни и подсъдни твърдения и до други ръководители на фирми и организации, институции . Множество граждани намериха в мое лице, човек на когото могат да се доверят и да споделят, че са били подлагани буквално на принуда, да заплащат адвокатски хонорари в пъти над дължимия по наредба минимум, само защото адв. Таушанов е предлагал да застане с името на представляваната от него „пациентска организация“ и да ползва публичните си позиции (прилагам описание на конкретен случай) Запознах се с действащия Закон за адвокатурата и с изненада установих, че адв. Таушанов не се посвенява да ползва „пациентската си организация“ като посредник за набиране на клиенти, нещо което остро противоречи на нормата на чл. 41 от Закона. В същото време адв. Таушанов на ротационен принцип стана представител на пациентите в Националната здравно-осигурителна каса, тъй като неговата пациентска организация е регистрирана като национално-представителна по смисъла на Закона за здравето. Това породи силно безпокойство относно легитимността на тази организация. В интернет страницата на БАЗП са дадени имената и телефоните на представителите на асоциацията в страната, което я прави национално представена. От прозвъняването им става ясно, че в по-голямата си част на тези телефони отговарят Ваши колеги адвокати, които съобщиха, че ангажиментите им към БАЗП са само да събират и предават постъпили жалби от пациенти, за евентуално иницииране на съдебни дела. Те не бяха способни да отговорят на нито един въпрос или да насочат и подпомогнат пациент, дори с елементарни въпроси. Като например поставения от мен - как бих могла да разберат къде е най-близката специализирана комисия за биологични лекарства. Някои от представителите на организацията са медицински сестри, чиято цел също е да събират жалби и препращат към централата в София, където адв. Таушанов евентуално да води дела. Или нищо от заявените цели на асоциацията за закрила на пациентите не се оказа вярно. Тук е момента да попитам, могат ли всички ангажирани с тази „пациентска организация“ адвокати да гарантират, че никога не са имали клиенти лечебни заведения и/или лекари, как гарантират, че бранят правата на пациентите, без да са запознати с тях и как не е налице конфликт на интереси. 
Представител на БАЗП, също така е член на Обществения съвет на Фонд за лечение на деца към Министерството на здравепазването. Оказва се, че немалка част от делата срещу Фонда се водят от адв. Таушанов (както той сам се „похвали“ в писмото адресирано до БНТ). Ситуацията е нелепа, защото адвокат Анна Григорова Илиева, която е представител на БАЗД във ОС на Фонда работи в един офис с адв. Таушанов, това е посочено и на сайта им, гр. София, ж.к. „Лозенец”, ул. „Бряст” 7. Логично е съмнението, че членът (адвокат) на асоциацията има достъп до личните данни, контакти и телефони на родители, чиито заявления не са били одобрени и участвайки в работата на ОС на Фонда е на ясно с всички процедурни слабости, които вероятно няма интерес да обяви или предотврати. 
Съгласно чл.40, ал.1 от Закона за адвокатурата „Адвокатът е длъжен да упражнява съвестно своята професия и чрез своето поведение при нейното упражняване и извън нея да бъде достоен за необходимите за професията доверие и уважение.“ 
В ал.4 от същия член 40 от ЗА е записано, че при или по повод воденето на дела адвокатът не може да си служи със средства и похвати, които имат за цел създаване на неоправдани пречки от гледна точка на закона и на адвокатската етика.
В ал. (5) от същия чл.40 от ЗА е записано, че Адвокатът е длъжен да бъде безкористен и независим при изпълнение на професионалните си задължения. Той е длъжен да не допуска въздействие и влияние при осъществяване на дейността си както от неговите лични интереси, така и от трети лица и техните интереси.
Считам, че в случая са налице дотатъчно данни за нарушаване на цитираните от мен по-горе императивни разпоредби на Закона за адвокатурата.
Ето защо реших, че е важно да се обърна към Вас, за да инициирате дисциплинарна проверка, която да внесе яснота, доколко всичко описано до тук не противоречи на добрия морал, професионалната етика и нормите на правото. До колко адв. Пламен Таушанов може да гарантира, че е безкористен и независим при изпълнение на професионалните си задължение, при обвързаностите, в които практикува. Как сферите му на дейност оказват влияние една на друга и позволява ли си той да злоупотребява с публичните си позиции за сметка на адвокатската си професия и обратно. Допустимо ли е адвокат, едновременно да председателства пациентска организация и под шапката на уж "асоциация за закрила на пациентите" да развива посредническа дейност за набиране на жалби и водене на дела, в сферата на здравеопазването. Дела, за които той получава информация от публичните позиции, за които той и/или негови сътрудници в асоциацията черпят информация, дела водени срещу не малки адвокатски хонорари. 
Вярвам, че адвокатурата заслужава да продължи да се ползва с добро име в обществото и за целта следва хора, които я компрометират с поведението си да понесат отговорност. 
Моля да извършите подробна проверка на фактите, изложени от мен по-горе и в случай, че установите нарушения на Закона за адвокатурата, да предпиремете съответните мерки, в това число да се открие дисциплинарно производство пред Дисциплинарния съд на САК, където същия е член.
Моля да ме уведомите за предприетите от Вас действия и резултат от извършената проверка на следния е-мейл адрес - m_cherneva@yahoo.com
Оставам на разположение за допълнителни данни в случай на необходимост.

С уважение:
Мария Чернева
Журналист

Коментари